Ziemia Najbliższa – jubileuszowa edycja konkursu

Łosicki Dom Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Łosicach ogłaszają 20 jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. „Ziemia najbliższa”pod patronatem: Burmistrza Miasta i Gminy Łosice oraz Starosty Łosickiego

Celem konkursu jest: odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich, inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej, stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości, upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów łosickich – Romualda III Mikoszewskiego, promowanie środowiska twórczego.

W konkursie mogą wziąć udział amatorzy oraz członkowie profesjonalnych stowarzyszeń twórczych. Warunkiemuczestnictwa w konkursie jest ukończenie 16 lat. Szczególnie zachęcamy również do udziału uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu łosickiego, dla nich została utworzona specjalna kategoria.

Uczestnicynadsyłajązestawy 3 wierszy opatrzonych słownym godłem, o tematyce dotyczącej Ziemi Najbliższej (Ojczystej), a więc piękna regionu, jego krajobrazu, historii, tradycji patriotycznych, ginących zabytków itp., nie publikowane wwydawnictwachzwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatuA-4) należy przesłać w sześciu egzemplarzach (każdy wiersz) na adres Sekretariatu konkursu: Łosicki Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 4, 08-200 Łosice, w terminie do 26 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem na kopercie: „konkurs Mikoszewski”. Pula nagród wynosi 4000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (83) 359-05-09, e-mail: ldklosice.pl. Szczegółowy regulamin można pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach powiat.losice.pl, zakładka LDK.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

mikosz_2015 (1)