Ruszył Nabór projektów do III edycji Programu „Razem bezpieczniej”

Rozpoczął się nabór projektów do dofinansowania w 2018 r. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Na finansowanie zadań programu zaplanowano 6 mln zł. w skali kraju, a środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Projekty można przesyłać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do 18 maja br.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, w ramach czterech celów szczegółowych:
– bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa,
– bezpieczne przejścia dla pieszych,
– przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży,
– edukacja dla bezpieczeństwa.
W obecnej edycji programu zostały określone tematy wiodące, w tym:

* bezpieczeństwo rowerzystów,
* bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym,
* przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści (totalitaryzm, rasizm, religia, narodowość).

Ponadto w każdym celu szczegółowym jest przeznaczona pula środków finansowych dla projektów na cel dodatkowy, oraz na tzw. mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, czyli dla społeczności do 10 tys. odbiorców).

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie (MUW), spośród nadesłanych projektów zostanie wybranych 26 najwyżej ocenionych, według kryteriów określonych przez Międzyresortowy Zespół do spraw Programu powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Zarekomendowane projekty zostaną przekazane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego (do 30 maja 2018 r.).

Propozycje projektów należy przesyłać do 18 maja 2018 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu – wyłącznie do siedziby Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie), na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), przygotowaną zgodnie z instrukcją do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, należy przesłać w kopercie z dopiskiem: Program „Razem bezpieczniej”.
Nowa edycja programu będzie, tak jak do tej pory, promowała działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wspierane będą projekty na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym. Realizowane będą działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
Wojewoda Mazowiecki skierował pismo, w którym zachęca samorządy do składania projektów o dofinansowanie w ramach programu.

„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” , jest kontynuacją programu „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007-2015 oraz 2016 i 2017. Głównym jego celem jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych . Program ma charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowe informacje o naborze projektów w ramach tegorocznej edycji programu dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – www.mazowieckie.pl, w banerze „Razem bezpieczniej” lub pod linkiem: https://mazowieckie.pl/pl/urzad/aktualne-projekty/razem-bezpieczniej/119,Razem-Bezpieczniej.html

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

One thought on “Ruszył Nabór projektów do III edycji Programu „Razem bezpieczniej”

Comments are closed.