Terytorialsi szkolili się na terenie powiatu

0
288

Wojska Obrony Terytorialnej w ramach misji „Obrona i wsparcie lokalnych społeczności” współpracują z samorządami w zakresie przygotowania pododdziałów do niesienia pomocy obywatelom zagrożonym skutkami działań zbrojnych, katastrof, klęsk żywiołowych, kataklizmów i w innych sytuacjami kryzysowymi. Terytorialsi realizują szkolenia specjalistyczne w współdzieleniu ze  służbami, strażami i inspekcjami zapewniającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym ratowniczo – gaśniczymi.

– W ramach  współpracy 53 batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach z powiatem łosickim w dniu 11 lipca br. przeprowadzono szkolenia rotacyjnie w Komendzie Powiatowej Państwowo Straży Pożarnej w Łosicach oraz na terenie miejscowości Serpelice przez OSP Serpelice – informuje Roman Kasprowicz, podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w powiecie łosickim. – Funkcjonariusze KP PSP w Łosicach szkolili terytorialistów z zakresu posługiwania się podstawowym sprzętem ratowniczo – gaśniczym, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz budowy linii gaśniczych przy podawaniu wody na dalsze odległości. Natomiast druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serpelicach szkolili w zakresie poszukiwania osób zaginionych. Poszukiwania odbywały się przy użyciu nowoczesnych narzędzi i sprzętu wykorzystywanego przez grupy poszukiwawczo – ratownicze do poszukiwania osób zaginionych w ramach współpracy policji z Krajowym Systemem – Ratowniczo – Gaśniczym (KSRG) i organizacjami ratowniczymi (GOPR, WOPR, PRM) oraz innymi prowadzącymi poszukiwania zaginionych ludzi – wymienia Roman Kasprowicz.