Pisanka wielkanocna – konkurs

0
1

Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie zaprasza do udziału w konkursie wielkanocnym. Pełen regulamin oraz założenia konkursu poniżej.

REGULAMIN KONKURSU
„PISANKA WIELKANOCNA” 2014

            Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Pisanka wielkanocna” organizownym przez Gminny Ośrodek Kultury w Platerowie, ul. Dworcowa 21, 08-210 Platerów.

  1. OPIS KONKURSU

W terminie do 17.04.2013 roku należy dostarczyć do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie własnoręcznie wykonaną „Pisankę wielkanocną”.

  1. CELE KONKURSU

a) przybliżenie i zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Platerów tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
b) zapoznanie mieszkańców Gminy Platerów z tradycjami ludowym
c) rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
d) prezentacja talentów plastycznych mieszkańców Gminy Platerów.

  1. ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:

a) Kategorie wiekowe

Konkurs rozgrywany będzie w następujących kategoriach:
I kategoria – 2 – 6lat (przedszkole)
II kategoria – I – III klasa
III kategoria – IV – VI klasa
IV kategoria – I – III klasa gimnazjum
V kategoria – od 18 roku życia w zwyż

b) rodzaje prac:

pisanka wielkanocna – wykonana dowolną techniką – każdy uczestnik może zaprezentować tylko JEDNĄ pracę

  1. OCENIANE BĘDĄ:

–  nawiązanie do tradycji świątecznej
– pomysłowość
– staranność wykonania
– wrażenia artystyczne

5.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) wzięcie udziału w konkursie przeprowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury oznacza bezwarunkową zgodę uczestnika na zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu.
b) konkurs rozpoczyna się 02.04.2014 roku
c) uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Platerów.
d) warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w terminie od 02.04.2014 roku do 17.04.2014 roku własnoręcznie wykonanej i podpisanej pisanki wielkanocnej (po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane)
e) wyłonienie zwycięzcy konkursu odbędzie się w następujący sposób:
komisja konkursowa wybierze najciekawszą pisankę. Organizator konkursu poinformuje indywidualnie laureatów o wygranej najpóźniej do 30.04.2014 roku. Lista zwycięzców oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na łamach bezpłatnego biuletynu „A,B,C…Gminy”.
f) biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu ( określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.Dz.U. Z 2012r.Nr101, poz.926 ze zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.
g) przynosząc pracę na konkurs uczestnicy oświadczają, że są autorami prac, wykonali je włąsnoręcznie.
h) wszystkie prace muszą być opisane (informacja musi zawierać: imię, nazwisko, wiek (nie klasa), nazwę, adres i telefon placówki patronującej)
i) placówki prosimy o dołączenie listy uczestników
j) o sposobie podziału nagród decyduje jury. Decyzje są ostateczne i niepodważalne.
k) prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich sprzedaży.
l) prace nienagrodzone można odbierać w dniach 22. 04.2014 roku do 07.05.2014 roku w godzinach otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie.
m) zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu w całości.