Edukacja z milionowym dofinansowaniem

0
760

Umowę na milionowe dofinansowanie projektu “Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w mieście i gminie Łosice”, 17 stycznia podpisał w Warszawie burmistrz Mariusz Kucewicz i skarbnik Marta Stasiuk.

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów to projekt, który uzyskał blisko milionową dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 17 stycznia w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a miastem i gminą Łosice na dofinansowanie projektu składającego się z czterech głównych zadań.

– W ramach projektu odbędą się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w spełnianiu wymagań edukacyjnych obejmujące 3 szkoły z terenu miasta i gminy, w których udział weźmie 306 uczniów – wyjaśnia burmistrz miasta i gminy Łosice, Mariusz Kucewicz. – Przeprowadzone zostaną również specjalistyczne i wyrównawcze zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym zakresie zadaniowym planowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, a także gimnastyka korekcyjna dla 50 uczniów. Dla 54 uczniów przygotowane zostaną zajęcia logopedyczne, dla 51 uczniów zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, a dla 7 zajęcia terapeutyczne i dydaktyczno wyrównawcze. W trzech szkołach, dla 787 uczniów planuje się warsztaty dodatkowe, rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. W tym działaniu znajdą się zajęcia z programowania, eksperymenty badawcze i zajęcia z matematyki z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji oraz akademia językowa. Czwarty obszar zadaniowy obejmował będzie szkolenia dla 77 nauczycieli, którzy rozwiną swoje kompetencje kluczowe i uniwersalne niezbędne w pracy dydaktycznej, ukierunkowane na pobudzanie innowacyjności i kreatywności uczniów. Nauczyciele wzbogacą także swoją wiedzę praktyczną z zakresu TIK i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt ten, zakłada również doposażenie pracowni szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Łosice. Szkoły otrzymają min. laptopy i tablice multimedialne, pracownie zostaną wyposażone w odczynniki i substancje chemiczne do wykonywania doświadczeń, a nauczyciele otrzymają pomoce do realizacji zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych. W szkołach pojawi się oprogramowanie wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń a także pomoce do przeprowadzania warsztatów z programowania. Dodatkowo, pracownie przedmiotów przyrodniczych zostaną wyposażone w mikroskopy, lupy i inne przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń wraz ze sprzętem technicznym i pomocniczym – wyliczył Mariusz Kucewicz.
Wartość projektu to 1.019.725,00 zł – dofinansowanie wynosi 966.925,00 w tym ze środków UE 815.780,00. Wkład własny miasta i gminy Łosice to kwota 52.800,00 zł.