Dobra prognoza ekonomiczno-finansowa szpitala

0
485

Szpital powiatowy w Łosicach został zaliczony do pierwszego poziomu zabezpieczania świadczeń zdrowotnych w krajowej sieci szpitali. Zgodnie z ekonomiczną prognozą przedstawioną przez dyrekcję, placówka będzie nadal świadczyła usługi na dotychczasowym poziomie. Dokument pozytywnie zaopiniowali radni.

W przygotowanym przez dyrektorkę SPZOZ Grażynę Podlipniak-Sobczyńską, raporcie czytamy, że sytuacja ekonomiczno-finansowa placówki jest stabilna mimo, że w ocenie punktowej szpital nie uzyskał maksymalnych z możliwych wyników. W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2018 rok, uzyskano 56 punktów, co stanowi 80 procent ich możliwej liczby i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej. W raporcie wykazano również, że placówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i obecnie szpital w całości pokrywa koszty działalności i zobowiązań z posiadanych zasobów i uzyskiwanych przychodów. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata założono, że w tym roku placówka osiągnie ujemny wynik finansowy, jednak nie przekroczy on wysokości rocznej amortyzacji. Natomiast w latach kolejnych, przewiduje się, że uzyskiwane przez SPZOZ przychody będą w stanie pokryć koszty generowane przez szpital.

W prognozie dyrektor Grażyna Podliniak-Sobczyńska przyjęła, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe zakresy działalności jednostki. Ustawa o świadczeniach zdrowotnych wprowadziła nowe regulacje dotyczące organizacji i finansowania świadczeń, a także określiła kwalifikacje świadczeniodawcy do jednego z trzech podstawowych poziomów zabezpieczenia zdrowotnego. Łosicki szpital zakwalifikowano do najniższego – pierwszego poziomu. Według prognoz w sieci SPZOZ w dalszym ciągu znajdą się dotychczas działające oddziały chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatria, izba przyjęć orz rehabilitacja lecznicza ogólnoustrojowa realizowana w warunkach oddziału szpitalnego i ośrodka dziennego.

Ponadto prognozuje się dalszą działalność poradni specjalistycznych. Pacjenci w dalszym ciągu będą mogli korzystać z porad w poradni chirurgicznej, dermatologicznej, gastroenterologicznej,  pulmonologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, ortopedyczno-urazowej i urologicznej. Uzyskają także specjalistyczne świadczenia opieki ambulatoryjnej w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego i tomografii komputerowej. Według prognoz, nie zabraknie również nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W raporcie wskazano także grupę czynników, które mają duży wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową szpitala. Zaliczono do nich przede wszystkim nowe uregulowania rządowe dotyczące wzrostu płac, bez zabezpieczenia środków na ten cel, a także wzrost nakładów na płace, związany z wymogiem ministerialnym dotyczącym ilości personelu pielęgniarskiego w przeliczeniu na ilość łóżek na poszczególnych oddziałach. Istotnym czynnikiem określono również konieczność 100 zł podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, co z kolei spowodowało większe nakłady na składki ZUS. Podwyżka wynagrodzenia objęła również pozostałych pracowników niemedycznych w związku z kolejną zmianą najniższego krajowego wynagrodzenia.  Lecznica to dla pacjentów z terenu powiatu i okolicznych miejscowości często jedyne miejsce uzyskania specjalistycznej porady, badania czy leczenia.